Նորություններ

Ընդունվում են հոդվածներ «Կաճառ» գիտական տարեգրքի 2017 թվականի համարում հրատարակելու նպատակով:
Հղումներ


 


 


 

 

Բարի գալուստ


ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Կաճառ» գիտական տարեգրքի պաշտոնական կայք

 

«Կաճառ» գիտական հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պաշտոնական տարեգիրքն է:

 

«Կաճառ»   գիտական տարեգիրրքը ստեղծվել է «Գիտական հոդվածների ժողովածու» (գլխավոր խմբագիր՝ հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Նաիրա Հակոբյան) գիտական հանդեսի հենքի վրա (2014թ․): Վերջինս ընդգրկված է ՀՀ ԲՈՀ-ի՝ ատե­նա­­խոսութ­յուն­նե­րի հիմ­նա­կան ար­­դյունք­նե­րի և դրույթ­ների հրա­տա­րակման համար ըն­դունելի գիտա­կան ժո­ղո­­վա­ծու­ների ցան­կում:

 

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Կաճառ»   գիտական տարեգիրրքը հրատարակվում է Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի որոշմամբ:

 

 «Կաճառ»   գիտական տարեգիրրքը լույս է տեսնում տարին մեկ անգամ և միտված է նպաստելու Հայաստանի Հանրապետության գիտակրթական ոլորտի բարելավմանը և առաջընթացին:

 

Գիտական հանդեսը, հրապարակելով գիտական և գիտամեթոդական հոդվածներ,  նպատակ է հետապնդում  իրազեկել գիտական հասարակությանը գիտության մեջ առկա և նորար արդիական ու հրատապ արժեքավոր գաղափարների ու հետազոտությունների արդ­յունքների վերաբերյալ, հնարավորություն ընձեռել իրականացնել վերջիններիս շուրջ գիտական քննարկումներ ու բա­նավեճեր,­­ զարգացնել նոր գաղափարներ և վերջիններս կյանքի կոչել:

 

«Կաճառ»   գիտական տարեգրրքում զետեղվում են գիտական և գիտամեթոդական բնույթի հոդվածներ, որոնք կօժանդակեն գիտակրթական ամենատարբեր բնագավառների առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը, առկա հիմնախնդիրների լուսաբանմանն ու իմաստավորմանը, համաշխարհային փորձի ուսումնասիրմանն  ու  ներդրմանը:

 

 Գիտական տարեգիրքը նախատեսված է գիտության և կրթության համակարգում աշխատողների և առհասարակ գիտության տարբեր բնագավառների զարգացմամբ շահագրգրռ յուրաքանչյուրի համար:

 

«Կաճառ»   գիտական տարեգրքի խորագրերը ամփոփում են կրթության կառավարման, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության, քաղաքագիտության, իրավագիտության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, լրագրության, պատմության, տնտեսագիտության և կառավարման, տուրիզմի կառավարման, լեզվի և գրականության տեսության և պատմության հիմնախնդիրների վերաբերյալ հոդվածներ:

 

Պաշտպանելով բազ­մա­կարծության և խոս­­­քի ազատութ­յան սկզբունք­­ները՝ խմբագ­­րա­կազ­մը հի­շեցնում է, որ հոդ­­ված­ներում և հրա­պա­րա­կում­ներում ներ­կա­­յացված տե­սակետնե­րը հե­ղի­նա­կային են, և հնարավոր է՝ չհամընկնեն խմբա­գրա­կազ­­մի պաշ­­տոնական դիրքո­րո­շում­ների հետ:

 

«Կաճառ» գիտական տարեգրքի կայքում, խմբագրությունը կհրապարակի համարների բովանդակությունը, հոդվածների ամփոփումները, հանգուցային բառերն ու արտահայտությունները: Կներկայացվեն նաև ցուցումներ այն հեղինակների համար, ովքեր ցանկանում են համագործակցել պարբերականի հետ՝ հրապարակելով իրենց հետազոտությունները: